จัดการ Error Log บน Server NodeJS ด้วย log4js

ถึงวันนึงเมื่อ Product ของคุณพร้อมที่จะไปโลดแล่นบน www แล้ว ถ้า Product ของคุณทำงานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยก็คงดีสินะ แต่ถ้าสิ่งที่คิดไม่เป็นดังที่หวังละปัญหาเหล่าต่างที่ทำให้ Product ของคุณทำงานติดขัด ทำงานบกพร่อง หรืออาจจะหยุดการทำงานไปได้เลย เราจะทราบปัญหาหาเหตุจากจากปัญหาเหล่านี้ได้จากอะไร ?

log4js คืออะไร

ถ้าเคยใช้ log4j บน java นั้นแหละครับคล้ายกันเลย ว่าง่าย ๆ คือ library สำหรับจัดการ log ต่าง ๆ บน application ดูจากชื่ออาจจะทำให้สับสน log4j เป็น library สำหรับ java แต่ log4js เป็น library ของ javascript บน nodejs เอาเท่านี้แล้ว

เริ่มต้นใช้งาน log4js กัน
บน npm ยอด weekly downloads ก็ 1m++ เข้าไปแล้ว คนใช้งานเยอะใช่ไหมละ

สร้างไฟล์ mylogger.js

run: node mylogger.js

อธิบาย
1. require(‘log4js’) นำเข้า module log4js เข้ามา
2. configuration
2.1 กำหนด 2 ส่วน
2.1.1 appenders สร้าง config ตัวอย่างจะสร้างเป็นประเภทไฟล์ โดยกำหนดชื่อ output file ว่า medium.log
2.1.2 categories สร้าง กลุ่ม log โดยกำหนด level ของ log ว่าจะให้ filter ในระดับไหน ( ALL < TRACE < DEBUG < INFO < WARN < ERROR < FATAL < MARK < OFF)
3. เรียกใช้งาน category “medium” และทำสอบ write log ตาม level
4. run คำสั่ง node mylogger.js
5. จะได้ output file “medium.log” ที่ แสดง log Level “ERROR และ “FATAL” เท่านั้น
5.1 appenders: [‘medium’], level: ‘error’ จะเป็น config ที่บอกให้ log แสดงที่ระดับไหนบ้าง ถ้ากำหนด appenders: [‘medium’], level: ‘debug’ ผล log ที่ได้ก็จะ

เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้น มีหลายอย่างที่ log4js ทำได้อีกมากมายสำหรับการจัดการ log เข้าไปดู document เพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

Written by

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store