ติดตั้ง IReport Designer บน MAC OS

 1. Download .dkg Ireport Designer Version 5.x
 2. Move iReport-5.6.0.dmg To Application เพื่อติดตั้ง (จะเกิดปัญหา “Mac OS X — Install Programs from Unidentified Developers” ) ให้แก้ปัญหาตามลิ้งนี้ Fix Unidentified Developers
 3. Double Click JasperReport* (ถ้าไม่มีการตอบสนองให้ทำตามวิธีต่อไปนี้)
  3.1 เปิด Terminal พิมพ์ “cd /Applications/Jaspersoft iReport Designer.app/Contents/Resources/ireport/etc
  3.2 พิมพ์ “vi ireport.conf
  3.3 แก้ ไขบรรทัด #jdkhome=”Java_home” เปลี่ยนเป็น
  jdkhome=”/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.7.0_55.jdk/Contents/Home” จากนั้นก็ :wq (jdk1.7.0_55.jdk ให้เปลี่ยนไปตาม jdk version ที่เครื่องเราติดตั้งไว้ให้ตรวจสอบได้จาก java -version)
  3.4 *** Ireport Designer version 5.x require JDK ≤ 1.7 เท่านั้น นะครับ
 4. Retry Double Click JasperReport* อีกครั้ง โปรแกรมก็จะเริ่ม Boot Program ทำงานได้

Written by

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store