ต่ออายุใบขับขี่ 5 ปี หลังโควิด (covid19) เปลี่ยนไปแค่ไหน และต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง (ขนส่ง จตุจักร)

เมื่อถึงระยะเวลาหมดอายุของบัตร ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล โดยปกติการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่จะมีกันหลายรูปแบบ และขอเล่าถึงการเตรียมเอกสารเพื่อเข้าไปต่ออายุตามประเภทของใบอนุญาตกันเลย
อายุใบอนุญาตชั่วคราวจาก 2 ปี เป็น 5 ปี
1. ใบอนุญาตชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
2. บัตรประชาชนฉบับจริง
3. ใบรับรองแพทย์ที่ได้รับผลการตรวจว่า สุขภาพสมบูรณ์ ที่ผ่านเกณฑ์ทำใบขับขี่
อายุใบอนุญาต 5 ปี เป็น 5 ปี
1. ใบขับขี่เดิมที่หมดอายุ
2. บัตรประชาชนฉบับจริง

ขอเล่าถึงการเตรียมตัวก่อนการไปเข้ารับการบริการต่อใบขับขี่ ณ ปัจจุบันล่าสุด ขณะนี้

ขอยกเคสการเข้ารับบริการที่สถานีขนส่ง จตุจักร ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ให้บริการทำใบขับขี่
การเตรียมตัวทำดังนี้
1. ทำแบบทดสอบจาก
ระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ของกรมการขนส่ง (กดเข้าลิ้งนี้)

https://www.dlt-elearning.com/

เมื่อเข้าไปแล้วกด “ลงทะเบียนเข้าการอบรม” ระบบแสดงหน้าจอ ขั้นตอนการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ หลัก ๆ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. คลิกปุ่ม “ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม” กรอกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขที่ใบอนุญาตขับรถ, วันอนุญาตและวันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถเลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ประสงค์จะต่ออายุ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป”
2. ชมวิดีโอการอบรมตามที่เลือก เมื่อรับชมวิดีโอจนจบ ให้คลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนสุดท้าย”
3. ยืนยันตัวตนโดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับรถเพื่อรับผลการอบรม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เสร็จสิ้น”
4. ตรวจสอบผลการอบรม ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ คลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์” จากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”

ตามนี้ โดยในระหว่างการรับชมวิดีโอเวลาประมาณ 1.20 นาที ระบบจะแสดงข้อคำถามในระหว่างการรับชม ประมาณ 3 ข้อคำถาม ให้ทำให้ครบผ่านเกณฑ์ (ไม่สามารถข้ามได้)

เมื่อทำรายการสำเร็จระบบจะแสดงหน้าจอ “ผ่านการอบรมแล้ว” ก็ให้ capture screen ไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานตอนยื่นแจ้งการตรวจสอบเมื่อไปลงทะเบียนที่หน้าสถานีขนส่ง

2. าว์โหลดแอพพิเคชั่น “DLT Smart Queue”

เปิดเข้าไปทำรายการจองเลือก สำนักงานเขตให้บริการ ,เลือกวันที่เข้ารับบริการ ,เลือกรอบเวลาการบริการ เมื่อจองสำเร็จ ระบบจะมี ticket การจองให้เรา capture screen ไว้เหมือนเดิม กรณีเกิดปัญหากับแอพพิเคชั่น จะยังคงมีหลักฐานเป็นรูปภาพอยู่

3. การเข้ารับบริการในวันที่ได้ทำการของออนไลน์ไว้
เคสตัวอย่างของผมเป็น สถานีขนส่งจตุจักร จะมีขั้นตอนการดำเนินดังนี้
1. เมื่อถึงอาคาร 4 ชั้น 2 ให้เดินไปสถานที่คัดกรองแรกเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จะจัดไว้บริเวณเต้นท์หน้าอาคารข้างหน้า เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐาน “การผ่านการอบรมแล้ว”
- เอกสารหลักฐาน การจองออนไลน์
- ใบอนุญาตขับขี่ใบเดิมที่หมดอายุฉบับจริง
- บัตรประชนฉบับจริง
2. เมื่อผ่านการตรวจสอบหลักฐานเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่แจกบัตรคิวเพื่อรอรอบการให้บริการถัดไปตามเวลาที่จอง (แนะนำให้ไปก่อนเวลานัดอย่างน้อย 15 นาที) (ผ่านการคัดกรองจุดที่ 1)

3. ยื่นเอกสารลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอีกครั้งรับเอกสาร รับฟอร์มกรอกข้อมูล (ผ่านการคัดกรองจุดที่ 2) เดินขึ้นไปที่ชั้น 2 ของอาคารยื่นฟอร์มเอกสาร พร้อมเซ็น ชื่อ — สกุล พร้อมเบอร์โทร ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารฟอร์มอีกครั้ง จากนั้นขึ้นไปที่ชั้น 3 เพื่อรอทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ผ่านการคัดกรองจุดที่ 3)
4. ดูวิดีโอขั้นตอนการทดสอบ 4 แบบทดสอบประกอบด้วย
- การทดสอบการมองเห็นสัญญาณไฟ (แดง เขียว เหลือง)
- การทดสอบความขนานของแท่ง 2 แท่ง
- การทดสอบการตอบสนองต่อการเหยียบเบรค
- การทดสอบการมองเห็นทางด้านข้าง
เมื่อทดสอบเสร็จ เจ้าหน้าที่ อนุมัติการทดสอบ “ผ่าน” (ผ่านการคัดกรองจุดที่ 4)

(จุดคัดกรองจุดที่ 3)

5. ขั้นตอนการถ่ายรูปทำบัตร และชำระเงิน ได้รับบัตรกลับบ้านได้

เสร็จสิ้นการต่ออายุใบขับขี่

ช่วงหลังจากโควิดกระบวนการเข้าบริการจะมีความจะมีความเข้มงวด กระบวนการจะเยอะกว่าปกติ รวมระยะเวลาที่ไปเข้ารับบริการประมาณ 45 นาที

อย่าลืมเตรียมตัว เตรียมเอกสารให้พร้อมจะได้ไม่เกิดปัญหาติดตขัดในระหว่างการเข้ารับบริการ นะครับ

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]