ปรับแต่ง Laravel pagination links custom use Bulma CSS

บทความนี้กล่าวถึงการพัฒนา Application ด้วย Laravel Framework โดยนำความสามารถการทำ Pagination ของ Laravel ทำได้อยู่แล้ว มาเปลี่ยนแปลงหน้าตาของ CSS เดิมที่เป็น Bootstrap CSS เป็น Bulma CSS (pagination)

ลงมือปรับแต่งกันเลย

ทำการเรียกข้อมูล ORM ของ Data ที่ต้องการอยากที่จะเรียกเพื่อไปแสดงที่หน้า view

สร้างไฟล์ resources\views\pagination\default.blade.php

เรียกใช้ pagination.blade.php ในหน้า list แสดงข้อมูล

ดูการแสดงผลหลังจากการปรับแต่ง Pagination เดิม Bootstrap ไปเป็น Bulma CSS

บทความนี้สั้น ๆ เน้นปฏิบัติ ขอบคุณที่ติดตาม

Written by

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store