รวมข้อมูล Internet Proxies ของ Tools หรือ Program ต่าง ๆ ไว้ที่นี่

เมื่อ Developer ใช้งาน Program หรือ Tools ที่ต้องมีการ access Internet มักจะประสบปัญหาเรื่องการถูกปิดกันด้วย Proxy ของบริษัท เพราะเป็นในเครื่องความปลอดภัย ซึ่งจะไม่ใช้งาน Internet ของภายในบริษัทก็เห็นว่าจะเพิ่มความลำบากขึ้นมาอีก บทความนี้จึงขอรวบรวมเป็นที่เก็บข้อมูลการ Set Internet Proxy ไว้ที่นี่เอาซะเลย

Git

NPM

Yarn

Maven

Gradle

Docker (Docker-Machine)

Password Special Character

!  #  $  &  '  (  )  *  +  ,  /  :  ;  =  ?  @  [  ]
%21 %23 %24 %26 %27 %28 %29 %2A %2B %2C %2F %3A %3B %3D %3F %40 %5B %5D
Image for post
thank : https://fabianlee.org/2016/09/07/git-calling-git-clone-using-password-with-special-character/

ถ้าเพื่อน ๆ มี Program หรือ Tools อื่น ๆ ที่มีการ Set Proxy เม้นไว้ได้เลย ผมจะรวบรวมไว้ที่นี่ ขอบคุณที่ติดตามครับ

Written by

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store