สรุปเข้าร่วมงาน BarcampBangkhen9

งานจัดขึ้นในวันที่ 25/11/2018 เวลา 08:30–19:00 น.
โดยเป็นปกติทุกปีงานนี้จะมีการจัดช่วงปลาย ๆ ปีแต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 9 เข้าไปแล้ว เป็นอีกงานนึงที่มีความชอบเป็นพิเศษเพราะ Concept งาน เหล่า Speaker ที่บรรยายจะคิดสดในงาน และ หัวข้อเหล่านั้นจะต้องผ่านการถูกโหวตของเหล่าผู้ร่วมงาน ถึงจะได้ไปอยู่บน Session Board ได้

How to เอาชีวิตรอดในบริษัทต่างชาติกับโปรเจคระดับ 100 ล้าน

Image for post
Image for post

งาน IT ในองค์กร Oil (ExonMobil)

คนไทยแตกต่างกับคนต่างชาติอย่างไร

 • Learn How To Speak up (คนไทยเงียบ ไม่พูด)
 1. พูดเพื่อแสดงความคิดเห็น
 2. พูดทำให้นายเห็นความสามารถของเรามากกว่ารอให้มาเห็นจากการเขียนโค๊ด
 3. ไม่พูดในตอนประชุม ถ้าเป็นผลกระทบกับเราจะมาแก้ต่างที่หลัง จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย
 4. พูดเพื่อร่วมแสดงว่าเรากำลังสนใจที่เขาพูดอยู่
 • ไม่กล้าปฏิเสธคน
 • ไม่กล้าแสดงออกอาจจะเนื่องด้วยเรื่องภาษาที่ต่างกัน
 • ควรหา Mentor เพื่อเป็นคนดูแล
 • เมื่อผ่านการการพูดแล้ว ก้าวต่อไปคือจะเล่าเรื่องออกไปอย่างไร
 • พูดในเรื่องที่เรากำลัง Focus อยู่ก่อนเป็นหลัก
 • การป้องกันไอเดียเราอย่างไร โดยการหาวิธีป้องกันไอเดียเราหลายๆแบบ
 • คนไทยโดยวัฒนธรรมจะไม่ชอบการประทะ โดยต่างชาติจะเป็นเรื่องปกติมาก
 • หาคนที่เชื่อใจไว้ใจ ปละเราเคารพเพื่อช่วยเป็นโค๊ดชให้คำปรึกษาเรา

Fediverse ก้าวข้ามเผด็จการเครือข่ายสังคมออนไลน์

เครือข่ายสังคมออนไลน์

 • อีเมลล์ต่างค่าย สามารถส่งถึงกันได้
 • Social ก็น่าจะเชื่อมกันได้
 • Mstdn.io/@veer66
 • Joinmastodon.org
 • Activity plub (RDF)
 • Like,Follow,Comment,…

How To Become 100k THB Salary Full-stack Developer?

 • งานที่สิงคโปร์รายได้เริ่มต้น 100k
 • งานFreelance ตั้งแต่จบมหาลัยใช้เวลา 6 เดือน รายได้ 40k ด้วย skill (HTML,css,wordpress)
 • หางานได้ด้วยการ “บอกต่อ”
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

เมื่อ Node.js Dev ลองเขียน Go (wongnai)

 • message queue
 • Node.js nightmare
 • ปัญหาการโทรออเด้อของ wongnaiman
 • Javascript callback 16 if -> Promise Chan 16 ชั้น -> Go
 • Java Thred รองลับ Thred เยอะๆไม่ไหว
 • GO routine
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
 • Actors model Java

Smart Contract 101

คือ

Account ที่ควบคุมโดย Ethereum

 • External account
 • Contact contact

Solidity

 • .sol file
 • Strong type
 • Similar js
 • Has several big gotchar
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Remix.ethereum.org

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
 • iancoleman.io
 • andran.io
Image for post
Image for post

โลกของ Decentralized กับเครื่องมือการ “ปฏิวัติ” ระบบชนชั้น

 • Decentralized Sosiety
Image for post
Image for post
 • Human memory limit. เอาไปใช้ในทางทหาร
 • Economic inequality
 • คนรวย 10 % ถือครองสินทรัพย์ 70%กว่า
 • ชนชั้น กับเรื่องสิทธิ
 • 10 ปีก่อน Satoshi Nakamoto คิด bitcoin
 • เด็กผลิตของเล่นเอง โดยเครื่องปริ้น 3D
 • ผลิตไฟฟ้าที่บ้านเองได้
 • Bittorrent (peer to peer)
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

ปัญหาของ Microservice และทางแก้

Microservice คือ

 • ไม่ใช่ Monolitic
 • แยก Code feature ออกมาเป็นส่วนๆโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับ ภาษาแอพหลัก
 • สามารถ scale ได้

ปัญหา

 1. Bug อยู่ที่ไหนจะทราบได้อย่างไร: แก้ด้วย correlationid or uuid
 2. Many dependency : แบ่ง Domain DDD concept
 3. การเชื่อมโยงของ service : ใช้ message broker
 4. Transaction : message queue SAGA pattern
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Happy Java Interap in KotLin

 • Othrer type
 • Lamda
 • @JvmName
 • Inline functions
 • @JvmOverload
 • @JvmStatic
 • @JvmField
 • @Throws
 • Checked Exceptions
 • Nullpointer
 • Eliminate Platform Types

Life with CUDA จุดเจ็บที่ต้องรู้

CUDA การเขียนโปรแกรมบน GPU

 1. Computer + Memory ผัวหาบเมียคอน
 2. Differrent Data Type ,Differrent Flobs แค่เปลี่ยน Type ชีวิตก็เปลี่ยน
 3. Memory Alignment ก็พีสะดวกใช้แบบนี้ ใครจะทำไม
 4. น้อยกว่า 30 microsec. แน่ใจนะว่า parallelแล้ว
 5. กรอง out-of-scope threads ด้วยนะครับ จะได้ไม่เป็นภาระ ของ Debugger

Ethercum Plasma 1,000,000 transcations/sec

Image for post
Image for post

กระถินรัน

 • การบริจาคที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • รวมกันระหว่าง การวิ่ง ,Blockchain, การบริจาค
Image for post
Image for post
 • Pasma Scale ได้ 1M sec
 • Bitcoin Pow (Proof of work)
 • KTF coin Pos (Proof of stake)
 • Pasma POW <-> DPOS
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
 • ใช้ coin มา validater
 • Next meeting @ Jan 2019
Image for post
Image for post

Written by

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store