สร้าง BOT ร้านค้าบน LINE ด้วย LINE SDK (No cost)

บทความนี้นำเสนอการสร้าง LINE Chatbot ด้วย
- LINE Stack (LINE SDK + LINE Bot Designer)
- JS Stack (NodeJS +ExpressJs + (Async,Await))
- Google (Firebase Realtime Database)
- Heroku (Heroku cli)
- NGROK (Https)
ซึ่งบทความนี้จะมีแบ่งเป็น 3 Episode เพื่อเป็นเป็นกำลังใจในการเขียนบทความ ขอ clap เป็นกำลังใจ 100 clap และขอ ยอดวิว 500 ยอดอ่านสัก 200 แล้วจะเริ่มเขียนบทความให้นะครับ

EP 1 เตรียมเครื่องมือทำความรู้จักกับเครื่องมือแต่ละอย่างว่าใช้ทำอะไร ทำงานอย่างไร
EP 2 เริ่มเขียนโค๊ดกัน ทดลอง deploy เพื่อเชื่อมการทำงานของ LINE กับ Heroku (Hook)
EP 3 โค๊ดฉบับเต็ม ทดสอบระบบ

หน้าจอโปรแกรมที่สำเร็จแล้ว

แน่นอนว่าถ้าถึงยอดที่ตั้งไว้จะกลับมาเขียนบทความให้แน่นอนครับ สัญญาเมื่อสาสัญ ^..^

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store