สร้าง Project Spring Boot ด้วย Maven (PMT) บน Eclipse IDE

ก่อนที่จะมา เริ่มสร้าง Project กัน อ่านบทความนี้ก่อนเพื่อเริ่มทำความรู้จุก spring boot ก่อนนะ “เริ่มต้นทำความรู้จักกับ Spring Boot”

  1. เริ่ม initial project กันที่นี่ “SPRING INITIALIZR bootstrap your application now”
Image for post
Image for post

2. Import SpringbootOnMedium.zip เข้า workspace eclipse tool
2.1 File -> import -> Maven ->Existing Maven Project -> Browse Location UnZip Project

Image for post
Image for post

3. update dependencies ด้วย maven plugin บน eclipse

3.1 Right Click on Project ->Maven -> Update Project -> OK

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

4. สร้าง Run Configuration Profile สำหรับใช้สั่งรัน Spring boot Project ของเรา (ย้ายการสั่งผ่าน command line มาสร้าง Profile เพื่อรันง่าย ๆ ขึ้น)

4.1 Run -> Run Configuration ->Maven Builder -> New

4.2 “mvn spring-boot:run”
4.2.1
Name : “ตั้งชื่ออะไรก็ได้”
Goals : spring-boot:run

4.3 Click “run”

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

5. ทดสอบสร้าง Controller

5.1 สัง run อีกครั้ง ด้วย Run Config Profile ที่เรราสร้างไว้อีกครั้ง (stop การ run เดิมก่อน)
5.1.1 Right CLick on Project -> Run as -> Run Configuration ->Run

5.1.2 ดูผล

6. สร้าง Run Configuration Profile สำหรับ Build JAR

6.1 “mvn clean install” (ทำคล้ายกับ spring-boot:run ข้อ 4. เปลี่ยน Goals เป็น “clean install”
6.2 /target/SpringbootOnMedium-0.0.1-SNAPSHOT.jar นำไฟล์นี้ไป run ได้เลย

Image for post
Image for post

จบแล้วสำหรับการใช้งานเบื้องต้น ตั้งแต่เริ่ม Initial Project จนถึงการ Build JAR เพื่อนำไป Deploy

github

Spring boot Document Link

ขอบคุณมากที่ติดตามครับ

Written by

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store