สร้าง REST API ด้วย SpringBoot2 (Kotlin)

REST API คือ HTTP protocol รูปแบบนึงที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้าง REST ก็มีมากมายหลากหลายภาษาในการพัฒนา ล้วนแต่มี Framework ของแต่ละภาษาทั้งนั้น

Spring เป็น Framework ที่ได้รับความนิยม
Spring Framework มี SpringBoot เป็นเป็นเครื่องมือยอดฮิตสำหรับพัฒนา Microservice หรือ RESTful Web services โดยปัจจุบันพัฒนามาจนถึง version 2 ที่ Run บน JRE 1.8 และยัง Support ภาษา Kotlin อีกด้วย

เริ่มสร้าง Project REST Service

  1. init project
Image for post
Image for post

2. import Project เข้า IDE ที่ Support Maven และเพิ่ม Dependencies เหล่านี้เข้าไป

3. สร้าง Entity Class

4. สร้าง Repository Interface ที extends JpaRepository Class

5. สร้าง Controller เพื่อ Mapping Http Web

6. เพิ่ม application.pepperties สำหรับ port,datasource H2

7. พิมพ์ mvn spring-boot:run

8. ทดสอบ

8.1 เพิ่มข้อมูลเรียก http://localhost:8090/save

Image for post
Image for post

8.2 เรียกข้อมูลทั้งหมด http://localhost:8090/findall

Image for post
Image for post

8.3 เรียกข้อมูลด้วย id http://localhost:8090/find/id/1

Image for post
Image for post

8.4 เรียกข้อมูลด้วย title http://localhost:8090/find/title/Jpa

Image for post
Image for post

ความนี้เพียงต้องการอยากจะแบ่งปันการใช้งาน SpringBoot ด้วยการเอา Kotlin มาใช้ในการพัฒนา โดยปกติจะเขียน Java เป็นหลัก เพื่อเป็นการฝึกเขียน Kotlin เพียงเท่านั้น

ขอบคุณครับที่ติดตามบทความมาถึงท้ายของบทความนี้ครับ

Github Source

Written by

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store