สอบถามหากตรวจสอบแล้วว่า appid และ secret ตรวจสอบแล้วถูกต้องแน่นอน

แต่เมื่อสั่ง node app.js เกิด error แบบนี้

Error: request token is not issued, please check your key and secret.
events.js:165
throw err;
^

Error: Uncaught, unspecified “error” event. (Error: Error: request token is not
issued, please check your key and secret.)
at process.emit (events.js:163:17)
at process.<anonymous> (D:\poolsawat\netpie\lesson1\node_modules\microgear\i
ndex.js:794:14)
at emitOne (events.js:96:13)
at process.emit (events.js:188:7)
at process._fatalException (bootstrap_node.js:296:26)

ขอความช่วยเหลือทีครับ

Written by

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store