สั่งบอร์ด NodeMCU v3 (ESP8266) เปิด/ปิด ไฟ ผ่านการสั่งงานจากมือถือด้วย Blynk platform

กลับมาบทความนี้นำทุกคนไปในเรื่อง IOT ที่ต่อยอดจากขั้นพื้นฐานให้สามารถสั่งการทำงานผ่านระบบมือถือได้

เตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ

 • board NodeMCU v3
 • สายไฟ จัมเปอร์ (ผู้-เมีย) 2 เส้น
 • หลอดไฟ LED ขนาดเล็ก
 • Blynk สมัคร account ให้เรียบร้อย
 • Blynk (Android ,IOS) ติดตั้งที่มือถือให้เรียบร้อย
 • Arduino IDE
 • สาย USB 2.0
Image for post
Image for post
Image for post
สายจัมเปอร์ | หลอด LED | NodeMCU v3

ติดตั้ง Library Blynk , ESP8266 ที่ Arduino IDE

 • Blynk :เข้าเมนู Sketch => Include Library => Manage Libraries => ค้นหา “Blynk” => ติดตั้งให้เรียบร้อย
Image for post
Image for post
 • ESP8266: Tools => Boards => Boards Manager ค้นหา “ESP8266” => ติดตั้งให้เรียบร้อย
Image for post
Image for post

จะข้ามขั้นตอนย่อย ๆ อื่น ๆ ไป เข้าสู่ขั้นตอนเขียนโค๊ดกันเลย

 • Blynk Application
  -
  ติดตั้ง Blynk Application บนมือถือ
  - เปิด Blynk App
  - Login ให้เรียบร้อย
  - สร้าง Widget Button กำหนด OUTPUT GP2 (ขา D4 บน NodeMCU) กำหนด Label “LOW” และ “HIGH” ให้กับปุ่ม
  - เรียบร้อยในส่วนการสร้าง Widget เพื่อใช้เป็น Control เปิด-ปิด ไฟ
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
 • Blynk Server , Blynk Library
  - สร้างไฟล์งานใหม่ ใส่ Code นี้ลงไป
  - <<tokenKeyId>> : token ของ blynk จะได้มาจากการที่เราสร้าง Project บน Blynk App จะถูกส่งเข้ามาใน email ที่ใช้ลงทะเบียน Blynk
  - <<SSID>> : ชื่อ SSID (ชื่อ Wifi ถ้าต่อจาก Hotspot ก็ให้ไปดูจากตัวปล่อยสัญญาณ ตัวอย่างผมปล่อยทดสอบด้วยมือถือ)
  - <<PASS>> : รหัส Wifi
 • ต่อสายจัมเปอร์ ต่อไปที่ ขา G(ground) เข้ากับ ขาฝั่งนึงของ LED
 • ต่อสาบจัมเปอร์ ต่อไปที่ขา D4 เข้ากับ ขาฝั่งนึงของ LED
Image for post
 • upload โค๊ดชุดนี้ไปที่ NodeMCU board ให้เรียบร้อย
 • ตรวจสอบสถานะการ Connected ของ NodeMCU กับ Blynk server ที่ Blynk App บนมือถือ
Image for post
Image for post
 • ก่อนทดสอบ กดปุ่ม “Play” ด้านบนขวามือ
 • เริ่มการทดสอบ
  - กดปุ่ม “HIGH” เพื่อสั่งให้ไฟ “เปิด”
  - กดปุ่ม “LOW” เพื่อสั่งให้ไฟ “ปิด”

สุดท้ายก็ไม่ได้แนบ video ตัวอย่างการทำงานให้ดู แต่ถ้าทำตามขั้นตอนรับลองว่าทำงานได้แน่นอน ถ้าติดปัญหาฝากคำถามไว้ด้านล่างบทความนี้ได้เลย

Written by

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store