สิ่งที่ควรต้องรู้เมื่อจะเริ่มใช้งาน VueJS

  1. ใช้งาน VueJS โดยการ import cdn url
    <script src=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vue/2.5.16/vue.min.js"></script>
  2. อ้างอิงถึง DOM Element ด้วย ref

3. อ้างอิงถึง this ใน new Vue โดยการ .bind(this) ภายใน function

4. Data Binding กับ common attribute เพื่อเข้าถึง data ของ Vue

5. v-html เพื่อใช้ render raw HTML

6. ใส่ $event.preventDefault() เพื่อไม่ให้ page refresh หน้าในขณะ submit form

7. Vue.extend(/*option*/) เพื่อสร้างเป็น Global Custom Class ไว้ใช้งานในหน้าอื่น ๆ เมื่อประสบปัญหาว่ามี data ,methods ที่มีการเรียกใช้งานซ้ำ ๆ เราสามารถสร้างเป็น Global data ,methods ได้โดยการ extends

8. vm.$on & vm.$emit จะใช้เป็นการ call เรียก events ภายใน Vue หรือเป็นการ call เรียก events ระหว่าง parent กับ child component

เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ควรรู้ไว้ผมรับรองได้ว่าในระหว่างที่ develop จะต้องเจอเคสที่ต้องใช้วิธีเหล่านี้แน่ ๆ

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store