แบ่งปันข้อมูล Public API Coronavirus19 (Covid19-ฟรี)

สถานะการ Coronavirus19 (Covid19) นับวันจะเพิ่มทวีความรุนแรง ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสาร มีหลายแหล่งหลายช่องทาง โดยส่วนใหญ่จะเป็นสถานะจำนวนผู้ติดเชื่อเพียงแค่ในไทยเพียงเท่านั้น ผมเจอแหล่งแชร์ข้อมูล Covid19 ทั่วทุกประเทศในโลก เลยอยากที่เอามาแบ่งปันให้เพื่อน ๆ เพื่อนำไปใช้พัฒนาต่อยอดแอพ หรือทำสิ่งที่เป็นการร่วมด้วยช่วยกันให้พวกเราก้าวผ่าน Covid19 นี้ไปด้วยกัน

Covid19 Public API ที่มีการรองรับหลายภาษา มากกว่า 50 ภาษา

ไปเจอแหล่งข้อมูลของ Covid19 API เลยทำการ Fetch API มาเข้า translate language ให้รองรับภาษาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายยิ่งขึ้น ถ้าไม่ได้นำข้อมูลไปใช้พัฒนาแอพ ก็สามารถแสดงผลข้อมูลนี้ได้เลยโดย จะ translate เป็นภาษาที่คุณ ระบุไป

ตัวอย่าง

/th : https://coronavirus19-api.herokuapp.com/lang/th

/en : https://coronavirus19-api.herokuapp.com/lang/en

รายชื่อ iso code ของ แต่ละภาษาให้ส่งไปแบบ lowercase เช่น /th ,/en (แต่บางภาษาก็ยังไม่รองรับ)

หากเกิดปัญหาระหว่างการลองเรียกใช้งาน comment ทิ้งไว้ใต้บทความนี้ได้เลย

ขอบคุณครับ

Written by

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store